دانلود جزوه درس الکترومغناطیس پارسه – کارشناسی ارشد

بیشتر دانشجویان دوره کارشناسی در رشته مهندسی برق، الکترومغناطیس را سخت ترین درس در این دوره و به وِیژه در کنکور کارشناسی ارشد می دانند. البته این موضوع تا حدودی درست است زیرا جهت حل مسائل الکترومغناطیس، در ساده ترین حالت چند دقیقه زمان نیاز است. که در کنکور چنین زمانی در اختیار دانشجویان نیست. […]